බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

High Quality ABS & PLA 3D Printer Filament 1Kg

Techshop provide high quality 3D Printing PLA Filament & ABS Filament filaments Filaments for business & home uses. Our 3D printing filament comes with a tolerance of just +/- 0.05mm so you know that you will have no issues with quality.

3D Printer & Supplies

Sort by:
Filter
ABS Filament for 3D Printers 1.75mm 1KG Spool

3D Printer & Supplies

Rs 4,650.00
Out of Stock
ABS 3D Printer Filament 1.75MM 100g

3D Printer & Supplies

Rs 500.00
Sale
PLA 3mm 3D Printer Filament for 3D Printers

3D Printer & Supplies

Rs 450.00 Rs 750.00
Transparent Holder for 3D Pen

3D Printer & Supplies

Rs 590.00
Second Generation 3D Pen Nozzle

3D Printer & Supplies

Rs 1,100.00