බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, පෙර Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Smart Home & Automation Systems, WiFi Switches in Sri Lanka

Sonoff offers the possibility to control smart switches, plugs, sockets & any devices via your smartphone (using your existing WiFi connection), all comes with Sri Lankan standard plug. In addition, cost-effective sensors for power consumption monitoring, temperature, humidity, light intensity, noise level, etc. can be integrated. These sensors can then control other devices & functions. For example, a socket for a fan is turned on when the humidity is 60%.

Timer Switch | WiFi Switch | Home Automation

AUTOMATION SYSTEMS

Sort by:
Filter
Out of Stock
Auto On Off Photocell Light Sensor Switch

Sensors & Motion Detectors

Rs 990.00
Automatic Night Light Switch, Day Night Sensor Switch

Sensors & Motion Detectors

Rs 1,390.00
Out of Stock
Night Time Auto ON & OFF LED Sensor Bulb 10/15W

Sensors & Motion Detectors

Rs 1,200.00
Out of Stock
Sonoff Wireless RF Remote Controller 433MHz

RF Remote Control

Rs 1,100.00
Out of Stock
SONOFF SV DC 5V-24V WIFI Wireless Switch Module

Smart Home Devices

Rs 1,650.00
Out of Stock
Remote Control 1-4 Button Transmitter 433MHz

RF Remote Control

From Rs 850.00
Out of Stock
Delay Off Timer Relay for Staircase Lights

Timer Switches

Rs 1,650.00