බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

At Techshop.lk, we specialise in high quality Analog & Digital Cabling, RCA, Optical, HDMI, Component, DVI Cables & Converters. Whether you’re shopping for HiFi Gold plated RCA cables for your analog system, High Definition HDMI or hard to find 90 degree angled cables for wall mounted TVs, converters & adapters, we covered them all.

Brand: Ugreen | Robotsky

Audio & Video Cables

Sort by:
Filter
Out of Stock
Record Cleaning Brush Set Stylus Cleaner 3 in 1

Home Audio & Video

Rs 2,150.00
Out of Stock
Mini/Micro HDMI to HDMI Female Adapter Cable

Home Audio & Video

Rs 790.00
Micro HDMI to HDMI Adapter Cable

Home Audio & Video

Rs 950.00
Out of Stock
Toslink Digital Optical Audio Combiner Adapter

Home Audio & Video

Rs 1,250.00
Sale
ARC Audio Extractor Digital to Analog 192KHz

Home Audio & Video

Rs 5,950.00 Rs 6,950.00
Out of Stock
Nakamichi Banana Plug for Audio 4mm 1Pair

Home Audio & Video

From Rs 690.00
Nakamichi Banana Plug for Audio 2mm 1Pair

Home Audio & Video

Rs 690.00
Out of Stock
Nakamichi BFA Style Banana Plug 2Pcs (1Pair)

Home Audio & Video

Rs 690.00
Out of Stock
Audio Cassette Tape Head Cleaner

Home Audio & Video

Rs 790.00
Out of Stock
3.5mm Stereo Plug to 2 RCA Female Jacks

Home Audio & Video

Rs 350.00
EMK Digital Audio Optical Fiber Cable TOSLINK SPDIF

Home Audio & Video

From Rs 1,090.00

High Quality Optical Cable (Optical Digital Audio), TOSLINK Fiber Optic Digital Audio Cables for HiFi Audio. Fiber Optical Cables, Adapters and Converters in Sri Lanka.