බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

At Techshop.lk, we specialise in high quality Analog & Digital Cabling, RCA, Optical, HDMI, Component, DVI Cables & Converters. Whether you’re shopping for HiFi Gold plated RCA cables for your analog system, High Definition HDMI or hard to find 90 degree angled cables for wall mounted TVs, converters & adapters, we covered them all.

Brand: Ugreen | Robotsky

Audio & Video Cables

Sort by:
Filter
Premium Toslink to Mini Toslink (3.5mm Minijack) SPDIF

Home Audio & Video

From Rs 1,390.00
Out of Stock
DP Display Port Male to HDMI Male Cable

Home Audio & Video

Rs 1,390.00
VENTION Optical Audio Cable TOSLINK SPDIF

Home Audio & Video

From Rs 1,050.00
HDMI ARC Audio Converter Extractor 4K 60Hz

Home Audio & Video

Rs 6,950.00
Digital To Analog Audio Converter

Home Audio & Video

Rs 2,290.00
HDMI Femal To VGA Male Adapter With 3.5mm Audio

Home Audio & Video

Rs 2,190.00
Essager HDMI Bi-Direction Splitter Switch

Home Audio & Video

Rs 2,690.00
Ugreen HDMI Male To Female Adapter

Home Audio & Video

Rs 990.00
UGREEN USB-C to USB-C + 3.5mm Audio Converter

Home Audio & Video

Rs 2,950.00

High Quality Optical Cable (Optical Digital Audio), TOSLINK Fiber Optic Digital Audio Cables for HiFi Audio. Fiber Optical Cables, Adapters and Converters in Sri Lanka.