බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.
Car Gadgets, Car Repair & Maintenance

CAR GADGETS

Sort by:
Filter
Out of Stock
Windscreen Crack Repair Kit

Automotive Repair

Rs 1,590.00
Out of Stock
Windscreen Chip & Crack Repair Kit

Automotive Repair

Rs 1,390.00
Out of Stock
Cigarette Lighter Power Outlet Socket 12V-24V

Automotive Accessories

Rs 1,490.00
Out of Stock
Night Driving Polarized Clip On Sunglasses

Safety Products

Rs 450.00
Out of Stock
Auto Mechanics Stethoscope

Automotive Tools

Rs 1,100.00
Fuel Funnel with Flexible Spout with Filter

Automotive Accessories

Rs 990.00
Out of Stock
QC3.0 Fast Charger Lighter Socket with Voltage Display

Automotive Accessories

Rs 1,100.00
Out of Stock
Waterproof In-Line Fuse Holder, Mini Blade Type

Automotive Accessories

Rs 300.00
Cigarette Lighter Power Socket with Mount

Automotive Accessories

Rs 2,190.00
3 Way Cigarette Lighter Socket with USB

Auto Electrical

Rs 790.00
Bike USB Cell Phone Charger

Automotive Accessories

Rs 1,090.00
Fuel Tank Fueling Funnel for Motorcycle & Cars

Automotive Accessories

Rs 490.00
Emergency Tyre Puncture Repair Kit Tool

Automotive Repair

Rs 790.00
Glass Lifting Suction Cups & Dent Puller

Automotive Tools

Rs 2,950.00