බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

USB Fast Charging & Data Cables for Type C Android & iOS Apple iPhone X 8 7 6 5 6s plus, available in Sri Lanka.

Brands: MCDODO | UGreen | Orico

Phone Accessories

Sort by:
Filter
Out of Stock
Micro USB Female to Type C Male Adapter for Android

Phone Chargers & Cables

Rs 200.00
Out of Stock
USB 3.0 Type-A Male to Micro-USB Type B Cable

Phone Chargers & Cables

From Rs 1,090.00
Out of Stock
USB C to 3.5mm Headphone Jack Adapter

Phone Chargers & Cables

Rs 495.00
Out of Stock
Type C Female To Micro USB Male Adapter Converter

Phone Chargers & Cables

Rs 200.00
Out of Stock
Ugreen USB Type C Male to USB Fast Charging Cable

Phone Chargers & Cables

From Rs 650.00
Out of Stock
QC3.0 3 Port USB Charger with a Quick Charging Port

Phone Chargers & Cables

Rs 999.00
Micro USB Charger Data Cable Key-Chain

Phone Chargers & Cables

Rs 249.00
Out of Stock
Micro USB to 3.5mm Female Jack Audio Out

Phone Chargers & Cables

Rs 220.00
Out of Stock
IPhone 2 In 1 Charging Cable & Headphone Adapter

Phone Chargers & Cables

Rs 650.00
iOS Lightning Charger Data Cable Key-Chain

Phone Chargers & Cables

Rs 299.00