බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.
Buy Security , WiFi Camera, Surveillance, Spy Camera & Recorders in Sri Lanka

We have put together a variety of spy gadgets including spy cameras for you. In many models video recording and sound recording is also available. High-performance rechargeable batteries ensure that the devices do not switch off when decisive moments are imminent. In addition, offer for long-term monitoring devices that can be connected to the power outlet and thus have no problems in terms of battery life. In general, in every imaginable case, spy cameras are versatile and useful helpers for private individuals as well as detectives whose job it is or who desire to access information hidden without the help of spy gadgets.

Security Cameras & Systems

Sort by:
Filter
Out of Stock
Waterproof Inspection Wire Camera Endoscope for Android & PC

Inspection & Analysis

From Rs 2,290.00
Out of Stock
Wireless PIR Motion Sensor Doorbell Alert

Security Systems

Rs 3,995.00
Out of Stock
CACAZI Battery Operated Remote Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 3,450.00
Out of Stock
Hidden Wired Microphone for CCTV & Security Cameras

Security Cameras

From Rs 300.00
Out of Stock
Security Metal Detector (Hand Held) GC-101H

Security Systems

Rs 3,900.00
Out of Stock
Wireless Motion Sensor Security Alarm System

Security Systems

Rs 4,990.00
Out of Stock
CACAZI DC Battery Operated Wireless Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 3,990.00