බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Testing & Measuring

Sort by:
Filter
Out of Stock
Precise Digital Scale 500g/0.01g or 3kg/0.1g

Testing & Measuring

From Rs 2,190.00
Sale
Alcohol Refractometer ATC 0~80%

Testing & Measuring

Rs 2,990.00 Rs 3,990.00
TDS & EC Meter, 3 in 1 Water Quality Testing Pen

Testing & Measuring

Rs 2,590.00
Wood, Paper, Concrete Moisture Meter RZ660

Testing & Measuring

Rs 10,990.00
Out of Stock
Electromagnetic Radiation Tester EMF Meter

Testing & Measuring

Rs 9,950.00
Pinless Moisture Meter for Wood, Drywall & Masonry

Testing & Measuring

Rs 15,950.00
Litmus Testing Kit 5.5-9.0 pH Paper 80 Strips

Testing & Measuring

Rs 550.00
PH Test Strips 0.5-5.0pH Litmus 80 Papers

Testing & Measuring

Rs 550.00
Out of Stock
SMART SENSOR ST9617 Temperature & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 9,290.00
Smart Sensor AR8011 TDS/Conductivity Meter

Testing & Measuring

Rs 10,990.00
Out of Stock
Out of Stock
ANENG AC10 RCD Socket Tester (Square Pin)

Testing & Measuring

Rs 4,490.00
Out of Stock
Portable 4 in 1 Water Tester TDS PH EC TEMP Meter

Testing & Measuring

Rs 13,900.00
Out of Stock
KKmoon Pen-Type pH Meter with ATC Function

Testing & Measuring

Rs 4,990.00
2Pcs Set Digital PH TDS EC Temperature Meter

Testing & Measuring

Rs 9,900.00
Out of Stock
4 in 1 pH TDS EC TEMP Meter pH-686

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
Out of Stock
TDS Meter for Water Testing

Testing & Measuring

Rs 2,890.00