බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

Announcements

RSS
Micro-voice recorder as ideal listening devices.

Micro-voice recorder as ideal listening devices.

Micro-audio recorders for voice recording have important features – small, lightweight, easy to use and often perfectly camouflaged. This makes the...
  • Bawantha Perera
Smart home gadgets you can get for around Rs2000!

Smart home gadgets you can get for around Rs2000!

If you want to automate your home, you first think of expensive solutions from Amazon, Wulian or Ape’. But you do not necessarily have to spend lot...