බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Contact Us

Information

IMPORTANT: 

Delivery Available (Bank Deposit Only), Expect Delivery Delays. COD NOT available. Order PICK-UP available from Homagama. DO NOT ACCEPT URGENT ORDERS!
බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, බෙදා හැරීමට දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.

In-store purchases require per-order through the website, product inspections, warranty claims strictly by appointment only.

Office Hours:
Weekdays: 9.00am to 5.00pm (Mon- Friday)
Saturday: 9.00am to 1.00pm
Sunday & Public Holidays: Closed

Office Address (Pick-Up Location): 75A Avissawella Road, Homagama

1). Online Orders Only - Delivery (By Courier or Next Day Pick-up from Our Office After Placing the Order)
2). No walk in purchases.
3). We have temporarily stop issuing price quotations due to lack of available stock.

Enquiry:
Please call us for questions regarding orders & shipping.
Phone: 076 977 5603 (During Office Hours Only).
Email: info@techshop.lk

See Frequently Asked Questions

Contact Us
Name:*
Email:*
Phone Number:
Message: *
* Required Fields