Terms & Conditions

Terms & Conditions of Use:

නිවාඩු කාලයට පෙර ඔබගේ ඇනවුම් ලබා ගැනීමට අප්‍රේල් 8 පෙ.ව 9.00 ට පෙර ඇනවුම් කර ගෙවීම් සිදුකරන්න, අප ආයතනය අප්‍රේල් 10 සිට 17 දක්වා වසා ඇති බව කාරුණිකව දන්වා සිටී. අප්‍රේල් 18 වෙනිදා නැවත විවෘත කෙරේ.
Holiday shipping deadline: Order and pay by 9:00 AM on April 8th. Business will be closed from April 10th to 17th, reopening April 18th.

 IMPORTANT:

 • In-store purchases are not available. All orders must be placed through the TECHSHOP.LK website.
 • Delivery is available only after bank deposit, and will be fulfilled by third-party courier services. Delivery usually takes 2-4 working days+ to receive. However, please note that due to factors beyond our control (such as stock issues, bad weather, third-party courier service issues, and other incidents), delivery may be delayed by up to 7 working days+ or more.
 • Cash on delivery (COD) is not available as a payment option.
 • Order pick-up is available at our Homagama office during business hours. Please see our website for our office location. (Location Here >>) (Business Hours)
 • We do not accept urgent orders. If you have an urgent order, please do not place an order for delivery. Instead, please contact us to arrange for pick-up and collection from our office on prior arrangement.
 • ගබඩාවේ මිලදී ගැනීම් නොමැත. සියලුම ඇණවුම් TECHSHOP.LK වෙබ් අඩවිය හරහා සිදු කළ යුතුය.
 • බෙදාහැරීම සිදුවන්නේ ඇනවුමේ මුළු මුදල බැංකු තැන්පතුවෙන් පසුව පමණක් වන අතර, තෙවන පාර්ශවීය කුරියර් සේවා මගින් ඉටු කරනු ලැබේ.
 • භාරදීම සාමාන්‍යයෙන් ලැබීමට වැඩ කරන දින 2-4ක් ගතවේ. කෙසේ වෙතත්, අපගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට ඇති සාධක (තොග ගැටළු, අයහපත් කාලගුණය, තෙවන පාර්ශවීය කුරියර් සේවා ගැටළු සහ වෙනත් සිදුවීම්) හේතුවෙන් බෙදා හැරීම වැඩ කරන දින 7ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයකින් ප්‍රමාද විය හැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
 • මුදල් ගෙවීමේ විකල්පයක් ලෙස (COD) ලබා ගත නොහැක.
 • වැඩ කරන වේලාවන්හිදී හෝමාගම කාර්යාලයෙන් ඇනවුම් ලබා ගත හැක. අපගේ කාර්යාල ස්ථානය සඳහා කරුණාකර අපගේ වෙබ් අඩවිය බලන්න. (ස්ථානය මෙතැනින් >>) (ව්‍යාපාරික වේලාවන්)
 • අපි හදිසි ඇනවුම් බර නොගැනේ. ඔබට හදිසි ඇණවුමක් තිබේ නම්, කරුණාකර බෙදා හැරීම සඳහා ඇණවුමක් නොකරන්න. ඒ වෙනුවට, කරුණාකර පෙර විධිවිධානයක් මත අපගේ කාර්යාලයෙන් ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීමට අප අමතන්න.

(+) Working Days: Monday to Friday.

WHEN YOU MAKE AN ORDER WITH TECHSHOP.LK, YOU ARE LEGALLY ACCEPTING TERMS & CONDITIONS. IF YOU DO NOT AGREE, PLEASE DO NOT PLACE THE ORDER.

PLEASE READ ADDITIONAL COVID-19 RELATED TERMS & CONDITIONS HERE >>

Techshop.LK Full List of Terms & Conditions. *To make a purchase, you must agree with all our terms & conditions, If you do not agree please do not place an order*.

By making use of the services on this site you agree to the terms and conditions and the privacy policy which can be updated without notification to you. For the most updated version of the terms and conditions please visit this page or contact us.

Special conditions to prevent spread Covid-19 (Pls Read Here)

1. Please read carefully the description, measurement & product specifications of the item(s) you are buying, to ensure they meet your needs.

2. All products are quality checked before shipment, however, they might have tiny flaws. We ship only the ones that we consider as acceptable. If there is very noticeable defect, if there are no more stock, we may take the item off from your order of cancel.

Wrong / Incomplete Address & Phone Number:
Please double check the shipping address/phone number during the checkout process,we cannot be responsible if wrong / incomplete address is provided. Without a correct phone number, we will not process your order.

Cancellation:
1. If you request the cancellation before shipment, we will issue full refund, if you request cancellation after the shipment we will reserve the right to charge courier fee and packaging fee.

Online Orders:

 1. I the user of Techshop.LK agree that if I place an order on this site that the order is a sales agreement and payment will be due within 3 working days of placing an order or the order maybe cancelled.
 2. In the event that the product you ordered is out of stock you will be notified. You can track the status of your orders by logging in to our store. If stock is unavailable you reserve the right to remove the out of stock product from your order.
 3. If you decide to dispute a charge we will contact your bank with your notice and proof of your purchase to help clear up any problems with the transaction.
 4. Product Descriptions
  Techshop.LK and its affiliates attempt to be as accurate as possible. However, we do not warrant that product descriptions, specifications or other content of this site is accurate, complete, reliable, current, or error-free. In the event a product is listed at an incorrect price or with incorrect information due to typographical error or error in pricing or product information received from our suppliers, we shall have the right to refuse or cancel any orders placed for products listed at the incorrect price. We shall have the right to refuse or cancel any such orders whether or not the order has been confirmed and your credit card charged. If your already made the payment we will issue a refund in the amount of the charge. We apologize for any inconvenience this may cause you.
 5. Payment Methods: We only accept Cash (Pick UP from Store), Bank Deposit for deliveries. We DO NOT accept Cheque, PayPal, Western Union or any other international payment methods.
   1. Cash on Delivery (COD): NOT Available
   2. Bank Deposit (Pre-Payment): Available Island-Wide. Orders will process once the payment has been cleared. Bank transfers usually takes less than 1hrs, but in some instances may take up-to 24hrs business days.
  • Deliveries:
   Time Frame: Usual online orders get delivered within 2-4 working days, but it may take longer due to factors that we cannot control such as weather, quarantine curfew and other factors. Manually placed orders (TEXT/SMS) may take longer, usually get delivered within 5 working days.
  • Returns (Due to Faulty Product):
   a. We make sure all the products are tested and in working order before delivery, however if any product having a fault we will provide refund or replacement according to it’s warranty period.
   b. There will be only 1 return / refund attempts (due to faulty or claim warranty) by the courier, after 1 attempts, return or refund must be collect from our office at Homagama. Please Note: Refund will only be issued after inspection (check security code & batch no) and payment will be made to your bank account (bank transfer) and it may take 1-2 days.
   c. In case the product is not faulty, refund will not be given, buyer has to pick up from our office and must pay (pick up courier fee if applicable).
  • Returns (Due to Order by Mistake, Change of Mind …etc)
   Returns/Refund due to wrong product/type order by mistake, change your mind, doesn't fit to your needs..... etc, you must return the product with the box, manuals, batteries, and all accessories without any damage to our office for inspection (to check security code and issue a refund).
   In case you cannot visit our office to get the refund, you can send the unit by courier (at your expense).
   Important: Refund will not be possible in case of (but not limited to) missing box, missing instruction manual, missing parts/accessories, missing calibration certificate, damages, scratches, scuff marks on the product or broken security/warranty sticker.
  • Orders that are unpaid for 7 days will automatically get cancelled.
  • We may restrict access to parts of or all of the services on the site; and modify suspend or discontinue this site, whether temporarily or permanently, without notice.
  • Prices display on Techshop.lk site are negotiated with suppliers and may change at any time. If the price changes and you are unhappy with the new price you have the right to cancel the order. Special promotions may be subject to certain conditions, including stock availability and limited offer stipulations. Delivery charges will also be shown online and invoiced together with the stock purchased online.
  • Payment methods & delivery areas are subjected to change, and will be reflected on our website accordingly.
  • Techshop.LK grants you a limited license to access and make personal use of this site and not to download (other than page caching) or modify it, or any portion of it, except with express written consent of Techshop.LK. This license does not include any resale or commercial use of this site or its contents; any collection and use of any product listings, descriptions, or prices; any derivative use of this site or its contents; any downloading or copying of account information for the benefit of another merchant; or any use of data mining, robots, or similar data gathering and extraction tools. This site or any portion of this site may not be reproduced, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without express written consent of Techshop.LK. You may not frame or utilise framing techniques to enclose any trademark, logo, or other proprietary information (including images, text, page layout, or form) of Techshop.LK without express written consent. You may not use any meta tags or any other “hidden text” utilising Techshop.LK’s name or trademarks without the express written consent of Techshop.LK. Any unauthorised use terminates the permission or license granted by Techshop.LK. You are granted a limited, revocable, and non-exclusive right to create a hyper-link to the home page of Techshop.LK so long as the link does not portray Techshop.LK, or their products or services in a false, misleading, derogatory, or otherwise offensive matter. You may not use any Techshop.LK logo or other proprietary graphic or trademark as part of the link without express written permission.
  • Orders that cancel on delivery without notify Techshop.LK treated as fake orders, we may not deliver these orders again or we reserve the right to cancel any future orders from such users without any explanation to the user.
  • If you have any problems with deliveries, products .. etc, please contact us first so we can try and resolve any issues.