බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

Testing & Measuring

Sort by:
Filter
TDS (Total Dissolved Solid) Water Quality Meter

Testing & Measuring

Rs 2,390.00
PH Chlorine Water Quality Test Kit

Testing & Measuring

Rs 3,490.00
Out of Stock
PH/CL2 Chlorine Tester for Swimming Pool & Spa

Testing & Measuring

Rs 5,950.00
Out of Stock
Out of Stock
TDS & EC Water Quality Testing Pen

Testing & Measuring

Rs 2,490.00
Water pH & Chlorine Testing Liquid Kit

Testing & Measuring

From Rs 990.00
FUYI EMF Electromagnetic Field Radiation Tester

Testing & Measuring

Rs 10,950.00
Out of Stock
PH Buffer Solution Powder for PH Meter Calibration

Testing & Measuring

From Rs 290.00
Out of Stock
Digital PH Meter Tester with The Case

Testing & Measuring

Rs 2,990.00
UNI-T UT353 Digital Sound Level Meter

Testing & Measuring

Rs 7,950.00
Litmus Testing Kit 1-14pH Paper 80 Strips

Testing & Measuring

Rs 450.00
Out of Stock
Marken Protected Power Board, Universal Plugs

Testing & Measuring

From Rs 1,950.00
Out of Stock
Uni-T UT383 Digital Light Meter, Photometer

Testing & Measuring

Rs 8,450.00
Plug-in Energy Monitor / Electricity Meter

Testing & Measuring

Rs 5,950.00
Out of Stock
Multi-Function USB Tester 13 in 1

Testing & Measuring

Rs 1,350.00
Weight Scale Digital Mini Pocket Balance

Testing & Measuring

Rs 1,990.00
UNI-T Non-contact Laser Tachometer (RPM Meter)

Testing & Measuring

Rs 11,900.00