බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

TOOLS & HARDWARE

Sort by:
Filter
Out of Stock
Handheld 40x Magnifying Glass with 2 LEDs

Tools & Hardware

Rs 1,790.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Swivel Air Hose Knuckle Connector 1/4"

Tools & Hardware

Rs 850.00
Out of Stock
Soft Close Cabinet Door Damper

Tools & Hardware

Rs 90.00
Out of Stock
Silicone Caulking Tool 4Pcs Kit

Tools & Hardware

Rs 650.00
Out of Stock
Woodworking Rotary Burr 5pcs Set

Tools & Hardware

Rs 1,100.00
Out of Stock
Paintless Dent Repair Puller Kit 24pcs

Tools & Hardware

Rs 4,950.00
Glass Tube Cutting Tool

Tools & Hardware

Rs 1,100.00
Out of Stock
Vehicle Dent Repair Pulling Bridge 9pcs Set

Tools & Hardware

Rs 3,650.00
Out of Stock
Coping Saw with 5 blades

Tools & Hardware

Rs 1,690.00
QUICK RATCHET BAR CLAMP 8"Inch F-CLAMP

Tools & Hardware

Rs 2,690.00
Out of Stock
Mr. McKenic 9-in-1 Technology Oil 85ml

Tools & Hardware

Rs 299.00
General Tools
General Tools