බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

At Techshop.lk, we specialise in high quality Analog & Digital Cabling, RCA, Optical, HDMI, Component, DVI Cables & Converters. Whether you’re shopping for HiFi Gold plated RCA cables for your analog system, High Definition HDMI or hard to find 90 degree angled cables for wall mounted TVs, converters & adapters, we covered them all.

Brand: Ugreen | Robotsky

Audio & Video Cables

Sort by:
Filter
Out of Stock
HDMI to VGA Converter With Audio HDMI2VGA

Home Audio & Video

Rs 1,790.00
Out of Stock
HDMI To VGA Female Video Converter Adapter Cable

Home Audio & Video

From Rs 1,190.00
Out of Stock
Out of Stock
3.5mm Male to 3.5mm Male Aux Extension Cable

Home Audio & Video

From Rs 290.00
UGREEN 3.5mm Audio Cable Right Angle Aux Flat Cable

Home Audio & Video

From Rs 850.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
UGREEN Branded Premium Optical Cable Toslink SPDIF

Home Audio & Video

From Rs 1,290.00
Out of Stock
Vinyl Record Cleaning Kit Velvet Brush

Home Audio & Video

Rs 1,650.00
HDMI to HDMI 1.4v Thin Cable

Home Audio & Video

From Rs 1,390.00

High Quality Optical Cable (Optical Digital Audio), TOSLINK Fiber Optic Digital Audio Cables for HiFi Audio. Fiber Optical Cables, Adapters and Converters in Sri Lanka.

High Quality Optical Cable (Optical Digital Audio), TOSLINK Fiber Optic Digital Audio Cables for HiFi Audio. Fiber Optical Cables, Adapters and Converters in Sri Lanka.