බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

NEW ARRIVALS

Sort by:
Filter
TDS Meter for Water Testing

Testing & Measuring

Rs 2,890.00
4 in 1 pH TDS EC TEMP Meter pH-686

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
2Pcs Set Digital PH TDS EC Temperature Meter

Testing & Measuring

Rs 9,900.00
KKmoon Pen-Type pH Meter with ATC Function

Testing & Measuring

Rs 4,990.00
Portable 4 in 1 Water Tester TDS PH EC TEMP Meter

Testing & Measuring

Rs 10,900.00
Fridge Thermometer S-W10 with External Sensor

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Elitech Fridge Thermometer ST-1A with External Sensor

Temperature Measurement

From Rs 3,290.00
ANENG AC10 RCD Socket Tester (Square Pin)

Testing & Measuring

Rs 4,490.00
Sodium Polyacrylate Granules/Powder

chemicals & solutions

From Rs 890.00
Sodium Silicate Powder

chemicals & solutions

From Rs 290.00
Indoor & Outdoor Thermometer with Alarm

Temperature Measurement

Rs 3,690.00
Foldable Food Thermometer for Baking Cooking BBQ

Temperature Measurement

Rs 3,290.00
Digital cooking thermometer for Commercial Use

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
PU Expanding Foam Spray 750ml

Tools & Hardware

Rs 2,890.00
Indoor Analog Thermometer & Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 890.00
Mini Indoor Temperature / Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 1,890.00
Out of Stock
Out of Stock
Heavy Duty 11 In 1 Bicycle Repair Tool

Sports & Outdoor

Rs 2,290.00
UNI-T UT320D K/J Dual Input Thermometer

Temperature Measurement

Rs 10,900.00