බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Delivery

IMPORTANT: 

Delivery Available (Bank Deposit Only), Expect Delivery Delays. COD NOT available. Order PICK-UP available from Homagama. DO NOT ACCEPT URGENT ORDERS!

බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, බෙදා හැරීමට දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.

3.  We do not accept urgent orders. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
 • In-Store Purchases are Not Available, Online Orders Only.
 • Please Allow 3-4 working days (Bank Deposit Orders) or 3-6 Days for COD orders to receive.
 • Order "PICK UP" Available on Next Working Day.

  Delivery Time: All the orders usually dispatch next working day, however it may take up-to 4 working days to deliver. If the product is out of stock, delivery may takes longer.

  Delivery Charge: We charge Rs 400 for orders up-to 1KG, each additional 1kg for larger/heavy items, we charge Rs100.

  All the deliveries are handled by third party courier services, so we are unable to provide exact times, and may not be able to arrange delivery on specific time.

  Courier Confirmation: Prior to deliver your orders, courier has to call before the delivery to get a confirmation from the customer. If the customer unable to answer, courier will NOT be able to deliver your order.

  Island Wide Courier (by Domex/PromptXP)
  Island wide delivery can made made after making the payment by bank deposit or eZcash.

  Tracking: All the orders send through Domex/PrompXP comes with a tracking/waybill number which can be tracked at https://domex.lk/tracking.php