බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Out of Stock
2Pcs Set Digital PH TDS EC Temperature Meter

Testing & Measuring

Rs 9,900.00
3 Way Cigarette Lighter Socket with USB

Auto Electrical

Rs 790.00
3.5mm Male to 3.5mm Male Aux Extension Cable

Home Audio & Video

From Rs 290.00
Out of Stock
3.5mm Stereo Plug to 2 RCA Female Jacks

Home Audio & Video

Rs 350.00
3m Long 9.99ft USB type-C Cable

Cables & Connectors

Rs 790.00
Out of Stock
4 in 1 pH TDS EC TEMP Meter pH-686

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
40Pcs Rotary Power Tool Accessories Set

Power Tool Accessories

Rs 1,690.00
5/10Pcs Stainless Steel Welding Electrodes Rods

Welding & Soldering

From Rs 490.00
Out of Stock
6PCS Carbon Steel Hole Saw Set

Tools & Hardware

Rs 1,090.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
ABS 3D Printer Filament 1.75MM 100g

3D Printer & Supplies

Rs 500.00
ABS Filament for 3D Printers 1.75mm 1KG Spool

3D Printer & Supplies

Rs 4,650.00
Acetic Acid 98%

chemicals & solutions

From Rs 290.00
Acetone 50ml Industrial Grade Solvent

chemicals & solutions

Rs 390.00
Activated Carbon for Aquarium & Water Purification

Aquarium Supplies

From Rs 590.00