බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

NEODYMIUM MAGNET SUPPLIER, ELECTROMAGNET & MAGNETIC TAPE IN SRI LANKA

Our magnetic product range includes disc, round magnets, ring magnets, block magnets, ceiling magnets, recovery magnets, hook magnets, salvage magnet, lifting magnets, flexible rubber magnets, sheet magnets, tape magnets, fridge magnet, notice board magnets, clamping magnets, welding magnet, magnetic paper, magnetic sweepers, magnetic separation separator, ball bearings, experiment kits, reed switch magnets, bespoke magnets and educational magnets. We are continually adding to our range. We can measure Gauss / Millitesla value on our magnets on request.

WARNING: Neodymium magnets must not used as toys, these extremely powerful magnets can harm you. Please see below section on how to handle magnets safely before you purchase any magnet from us. Check How to Handle Magnets safely & store them properly >

MAGNETS

Sort by:
Filter
Out of Stock
Out of Stock
Sale
Cylinder Neodymium Magnets 10x10mm (1Pc)

Magnets

Rs 280.00 Rs 299.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Neodymium Hook Magnets 10mm - 20mm

Magnets

From Rs 620.00
Out of Stock
Out of Stock
Eye Bolt Neodymium Hook Magnet

Magnets

From Rs 490.00
Out of Stock