බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

NEODYMIUM MAGNETS

MORE ABOUT NEODYMIUM MAGNETS | SAFETY WARNINGSAFETY HANDLING TIPS | CARE & USE INSTRUCTIONS | STORAGE TIPS

NEODYMIUM MAGNETS

Neodymium magnets made from Rare Earth elements and are the most powerful permanent magnets commercially available in the world. They are also referred to as NdFeB magnets, or NIB, because they are composed mainly of Neodymium (Nd), Iron (Fe) and Boron (B).

Grades of Neodymium: N35, N38, N42, N45, N48, N50, N52, N38SH...what does it all mean? Neodymium magnets are all graded by the material they are made of. As a very general rule, the higher the grade (the number following the 'N'), the stronger the magnet. The highest grade of neodymium magnet currently available is N52. Any letter following the grade refers to the temperature rating of the magnet. If there are no letters following the grade, then the magnet is standard temperature neodymium which is 80°C. The temperature ratings are standard (no designation) - M - H - SH - UH - EH.  You find the temperature rating of each grade on our Specifications of Neodymium Magnets Page.

Platings/Coatings: Neodymium magnets are a composition of mostly Neodymium, Iron and Boron. If left exposed to the elements, the iron in the magnet will corrode. To protect the magnet from rust and to strengthen the brittle magnet material, it is usually preferable for the magnet to be coated with a stronger metal. There are a variety of options for coatings, but nickel is the most common and usually preferred. Some other options for coating are zinc, tin, copper, epoxy, silver and gold.

Demagnetization: Rare Earth magnets have a high resistance to demagnetization, unlike most other types of magnets. They will not lose their magnetization around other magnets or if dropped. They will however, begin to lose strength if they are heated above their maximum operating temperature, which is 176°F (80°C) for standard N grades.  They will completely lose their magnetization if heated above their curie temperature, which is 590°F (310°C) for standard N grades. Some special types of Neodymium magnets are of high temperature material, which can withstand higher temperatures without losing strength.

SAFETY WARNING

DISCLAIMER: TECHSHOP LANKA & ITS OWNERS NEITHER ASSUME NOR ACCEPT ANY LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM THE HANDLING OR USE OF MAGNETS. BY PURCHASING, THE BUYER CONFIRMS THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THE FOLLOWING WARNINGS. THE BUYER FURTHER AGREES THAT HE/SHE IS RESPONSIBLE FOR ALL DAMAGES & INJURIES CAUSED BY THE NEODYMIUM (NdFeB) MAGNETS, WHICH INCLUDE PERSONAL INJURIES , PROPERTY DAMAGES, AND DAMAGES TO THE MAGNET ITSELF. THE BUYER MUST AGREE WITH THE TERMS BEFORE PURCHASE.

  • Do not give neodymium magnets to children, they are not toys. Do not allow magnets place in mouth or nose, extremely dangerous if swallow.
  • The Ndfeb magnets we sell are very strong. Handling them with care is necessary to prevent personal injuries, property damage, and/or damage to the magnet itself.
  • Ndfeb magnets are brittle; they can be broken, chipped, or can splinter in a collision. Do not throw or crush your magnets.
  • Ndfeb magnets may lose their magnetic properties if heated above 175°f (80° c).
  • The strong magnetic fields of ndfeb magnets can damage items such as television, computer monitors, credit cards, bank cards, computers, diskettes and other data carriers, video tapes, mechanical watches, hearing aids, loud speakers and vcrs. Pacemakers may be damaged.
  • Under no circumstances should you try to cut, saw or drill a Ndfeb magnet! Not only would the magnet break, but the resulting dust from the magnet is very flammable.
  • Neodymium magnets should never be burned, as burning them will create toxic fumes.
  • Indoor use only. Ndfeb magnets coated (plated) with chromium or nickel, any damages to this coating may result corrosion, water (especially saltwater) may accelerate corrosion faster.

SAFETY HANDLING TIPS

Neodymium magnets, magnetic force is extremely strong. Keep magnets away from items that easily magnetized such as floppy disks, credit cards, computer monitors, watches, cell phones, pacemaker, medical equipment and so on.
Plastic or cardboard shims between each piece should be added to larger sized magnets to ensure that the magnet can easily be separated.

How to Safely Separate Neodymium Magnets:

CARE & USE INSTRUCTIONS

POLE ORIENTATION or MAGNETIZATION DIRECTION

STORAGE TIPS