බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, පෙර Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ELECTRICAL

Sort by:
Filter
Out of Stock
Power Supply in Metal Casing 12V DC

Power Supply

From Rs 790.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
MESTEK RCD AC ST02E Socket Tester with Voltage Test

Testing & Measuring

Rs 2,250.00
Out of Stock
Out of Stock
Din Rail Modular Contactor 230V AC 25A

Switches & Outlets

Rs 1,650.00