බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

POWER TOOLS

Sort by:
Filter
Out of Stock
STEARNEL 1800W Heat Gun/Hot Air Gun

Power Tools

Rs 4,500.00
Out of Stock
Mini Heat Gun, Compact Hot Air Gun

Power Tools

Rs 3,250.00
Out of Stock
HEAT GUN COOFIX 2200W HOT AIR GUN

Power Tools

Rs 5,450.00
INGCO MG1309 MINI Drill/Grinder

Power Tools

Rs 12,900.00
Out of Stock
Meakida Hot Air Gun 2000W

Power Tools

Rs 5,650.00