බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

REMOTE CONTROL WIFI, RF SWITCHES IN SRI LANKA

Remote Control Systems (Radio Frequency RF, IR, WiFi & IP Switches) in Sri Lanka.
Wireless switch allows you to control your house lighting or other appliances using a remote controller. This wireless light switch can connects to your existing home wiring to provide wireless control of your lights. You can use this wireless switch for many projects, including home / office / building lights, recessed lighting, outside flood lights, pond water pumps, ceiling fans ..etc.

Remote Control Systems including Infrared (IR) Radio Frequency (RF), WIFI & IP Switches to replace traditional switches can make life easier.

REMOTE CONTROL

Sort by:
Filter
Out of Stock
Re-programmable Replacement Learning RF Remote

RF Remote Control

Rs 1,190.00
Out of Stock
Wireless Remote Control Switch ON/OFF 5A 230V

RF Remote Control

From Rs 1,850.00
Out of Stock
Remote Control Light Switch with Bulb Holder

RF Remote Control

Rs 1,950.00
Out of Stock
SONOFF Wall Mount RF Remote Transmitter Switch

RF Remote Control

From Rs 900.00
Out of Stock
Sonoff Wireless RF Remote Controller 433MHz

RF Remote Control

Rs 1,100.00
Out of Stock
Wireless Remote Control Switch 1 Channel DC 12V

RF Remote Control

Rs 1,750.00
Out of Stock
Out of Stock
SONOFF SV DC 5V-24V WIFI Wireless Switch Module

Smart Home Devices

Rs 1,650.00
Out of Stock
Remote Control 1-4 Button Transmitter 433MHz

RF Remote Control

From Rs 850.00
Out of Stock
Wireless Motion Sensor Security Alarm System

Security Systems

Rs 4,990.00
Out of Stock
Remote Control Light Switch 433Mhz RF Receiver

RF Remote Control

Rs 1,250.00
Out of Stock