බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, පෙර Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Time switches offer many advantages. The most important thing are the time savings & energy saving that timer switches bring to us. They are switched between the power supply & a terminal such as outside flood lights, aquarium lighting or pumps and programmed to a specific time, to which they turn on or off the respective device. You can also save electricity costs, because with the help of a timer, the operating times of electrical appliances, but also the heating, hot water supply or outdoor lighting can be planned exactly.

Digital Programable Timer Switches 

TIMER SWITCHES

Sort by:
Filter
Out of Stock
Programmable Digital PlugIn Timer Socket

Timer Switches

Rs 4,290.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Programmable Timer Switch 30A 240V AC

Timer Switches

Rs 4,950.00
Out of Stock
Delay Off Timer Relay for Staircase Lights

Timer Switches

Rs 1,650.00
Out of Stock