බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.
{"id":1757949526087,"title":"FUYI EMF Electromagnetic Field Radiation Tester","handle":"emf-electromagnetic-radiation-detector-tester","description":"\u003ch2\u003eFUYI EMF Tester Meter, Electromagnetic Field Strength \u0026amp; Electric Field Strength Measurement Tester\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e9v Battery Included\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e6 Months Warranty*\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003eIMPORTANT: This device cannot measure signal strength \/ radiation level of the cell phone towers.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe FUYI \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eFY876 \u003c\/span\u003etest electromagnetic radiation (EMF) situation indoor and outdoor, this EMF Meter can test the magnetic field radiation, electric field radiation and the temperature of the testing environment. With a built-in electromagnetic radiation sensor, this tester can display the radiation values on the clear LCD digital display (with backlit) screen after processing by the control micro-chip.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eElectromagnetic radiation monitoring: Household and apartments, office, outdoor and industrial site;\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElectromagnetic radiation test: Mobile phone, computer, TV set, refrigerator and high voltage cable radiation test;\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRadiation protection product test: Test effects of radiation-proof clothes, radiation-proof film and other prevention articles.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKEY BENEFITS:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProper Size: Easy to carry and operate with one hand.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLCD Display: Large \u0026amp; clear, easy to read values.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlashlight Function: See the values clearly in the dark.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOne EMF Meter with Three Measurements: Measurements of the magnetic field radiation, electric field radiation and the temperature.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMultiple Units Conversion: mG\/µT\/(V\/M)\/℃\/℉\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eData Hold \u0026amp; Max Measurement: One-key locks the data.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSound-light Alarm: When the test result exceeds the safe value, the instrument will alarm automatically.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBRAND:\u003c\/strong\u003e FUYI \u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eMODEL:\u003c\/strong\u003e FY876\u003c\/p\u003e\n\u003ctable data-mce-fragment=\"1\" cellspacing=\"0\" border=\"1\"\u003e\n\u003ctbody data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" rowspan=\"3\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eElectromagnetic field strength\u003cbr\u003emeasurement\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eRange\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0.1-199.9mG\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e 0.01-19.99uT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eResolution\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0.1 mG\/0.01 uT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAlarm\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e threshold\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e\u0026gt; 4.0mG \/\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u0026gt; 0.4uT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" rowspan=\"3\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eElectric field strength measurement\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eRange\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1-1999V\/M\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eResolution\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1V\/M\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAlarm\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e threshold\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e\u0026gt; 40 V\/M\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" rowspan=\"3\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAmbient temperature measurement\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eRange\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0 〜50℃\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e 32 〜122°F\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eResolution\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1℃\/3°F\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003ePrecision\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e±1.5℃\/3°F\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eFrequency range\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e5Hz —3500MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAutomatic shut-down\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e10 minutes of inactivity\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eLow battery icon\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e\u0026lt;6.8V\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eOperating temperature\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0 ~ 40°C\/32 ~ 104°F 45%-80%RH\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003ePower source\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1*‘‘9V” battery (included)\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePackage Included:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e1 x FUYI FY876 EMF Tester\u003cbr\u003e1 x Carry Pouch\u003cbr\u003e1 x English User Manual\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003e* Warranty: 6 Months, Please \u003ca style=\"background-color: #99cc00;\" href=\"http:\/\/techshop.lk\/warranty\/\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #33cccc;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ccffff;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ffff99;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003eclick to see conditions.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","published_at":"2019-07-03T09:54:09+05:30","created_at":"2019-05-30T07:52:35+05:30","vendor":"FUYI","type":"Testing \u0026 Measuring","tags":["Electromagnetic Radiation","Electronics","EMF","FUYI","Gauss Meter","Gaussmeter","Micro-Tesla","Mini-Gauss","Radiation Tester","Tesla Meter"],"price":1095000,"price_min":1095000,"price_max":1095000,"available":true,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":false,"variants":[{"id":17242336821319,"title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"","requires_shipping":true,"taxable":false,"featured_image":null,"available":true,"name":"FUYI EMF Electromagnetic Field Radiation Tester","public_title":null,"options":["Default Title"],"price":1095000,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_management":"shopify","barcode":""}],"images":["\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIEMFElectromagneticFieldRadiationTester.jpg?v=1633615249","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIEMFTester.jpg?v=1633615420","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIFY876.jpg?v=1633615419","\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYI-FY876-EMF-Meter.jpg?v=1633615420"],"featured_image":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIEMFElectromagneticFieldRadiationTester.jpg?v=1633615249","options":["Title"],"media":[{"alt":null,"id":22267741012163,"position":1,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":750,"width":750,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIEMFElectromagneticFieldRadiationTester.jpg?v=1633615249"},"aspect_ratio":1.0,"height":750,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIEMFElectromagneticFieldRadiationTester.jpg?v=1633615249","width":750},{"alt":null,"id":22267757101251,"position":2,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":750,"width":750,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIEMFTester.jpg?v=1633615420"},"aspect_ratio":1.0,"height":750,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIEMFTester.jpg?v=1633615420","width":750},{"alt":null,"id":22267757134019,"position":3,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":750,"width":750,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIFY876.jpg?v=1633615419"},"aspect_ratio":1.0,"height":750,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYIFY876.jpg?v=1633615419","width":750},{"alt":null,"id":22267757166787,"position":4,"preview_image":{"aspect_ratio":1.0,"height":640,"width":640,"src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYI-FY876-EMF-Meter.jpg?v=1633615420"},"aspect_ratio":1.0,"height":640,"media_type":"image","src":"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0065\/1486\/8295\/products\/FUYI-FY876-EMF-Meter.jpg?v=1633615420","width":640}],"content":"\u003ch2\u003eFUYI EMF Tester Meter, Electromagnetic Field Strength \u0026amp; Electric Field Strength Measurement Tester\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e9v Battery Included\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003e6 Months Warranty*\u003c\/strong\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e\u003cspan style=\"color: #ff2a00;\"\u003eIMPORTANT: This device cannot measure signal strength \/ radiation level of the cell phone towers.\u003c\/span\u003e\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe FUYI \u003cspan data-mce-fragment=\"1\"\u003eFY876 \u003c\/span\u003etest electromagnetic radiation (EMF) situation indoor and outdoor, this EMF Meter can test the magnetic field radiation, electric field radiation and the temperature of the testing environment. With a built-in electromagnetic radiation sensor, this tester can display the radiation values on the clear LCD digital display (with backlit) screen after processing by the control micro-chip.\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eElectromagnetic radiation monitoring: Household and apartments, office, outdoor and industrial site;\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eElectromagnetic radiation test: Mobile phone, computer, TV set, refrigerator and high voltage cable radiation test;\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRadiation protection product test: Test effects of radiation-proof clothes, radiation-proof film and other prevention articles.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eKEY BENEFITS:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eProper Size: Easy to carry and operate with one hand.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLCD Display: Large \u0026amp; clear, easy to read values.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFlashlight Function: See the values clearly in the dark.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOne EMF Meter with Three Measurements: Measurements of the magnetic field radiation, electric field radiation and the temperature.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMultiple Units Conversion: mG\/µT\/(V\/M)\/℃\/℉\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eData Hold \u0026amp; Max Measurement: One-key locks the data.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSound-light Alarm: When the test result exceeds the safe value, the instrument will alarm automatically.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eBRAND:\u003c\/strong\u003e FUYI \u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eMODEL:\u003c\/strong\u003e FY876\u003c\/p\u003e\n\u003ctable data-mce-fragment=\"1\" cellspacing=\"0\" border=\"1\"\u003e\n\u003ctbody data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" rowspan=\"3\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eElectromagnetic field strength\u003cbr\u003emeasurement\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eRange\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0.1-199.9mG\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e 0.01-19.99uT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eResolution\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0.1 mG\/0.01 uT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAlarm\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e threshold\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e\u0026gt; 4.0mG \/\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e \u0026gt; 0.4uT\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" rowspan=\"3\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eElectric field strength measurement\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eRange\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1-1999V\/M\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eResolution\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1V\/M\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAlarm\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e threshold\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e\u0026gt; 40 V\/M\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" rowspan=\"3\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAmbient temperature measurement\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eRange\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0 〜50℃\u003cbr data-mce-fragment=\"1\"\u003e 32 〜122°F\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eResolution\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1℃\/3°F\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003ePrecision\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e±1.5℃\/3°F\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eFrequency range\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e5Hz —3500MHz\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eAutomatic shut-down\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e10 minutes of inactivity\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eLow battery icon\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e\u0026lt;6.8V\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003eOperating temperature\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e0 ~ 40°C\/32 ~ 104°F 45%-80%RH\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr data-mce-fragment=\"1\"\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003ePower source\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003ctd data-mce-fragment=\"1\" colspan=\"2\"\u003e\u003cspan data-mce-fragment=\"1\" style=\"font-size: 14px;\" data-mce-style=\"font-size: 14px;\"\u003e1*‘‘9V” battery (included)\u003c\/span\u003e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003cbr\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePackage Included:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e1 x FUYI FY876 EMF Tester\u003cbr\u003e1 x Carry Pouch\u003cbr\u003e1 x English User Manual\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003e* Warranty: 6 Months, Please \u003ca style=\"background-color: #99cc00;\" href=\"http:\/\/techshop.lk\/warranty\/\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #33cccc;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ccffff;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #ffff99;\"\u003e\u003cspan style=\"background-color: #99cc00;\"\u003eclick to see conditions.\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/a\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e"}

FUYI EMF Electromagnetic Field Radiation Tester

Product Description
Rs 10,950.00
Maximum quantity available reached.

FUYI EMF Tester Meter, Electromagnetic Field Strength & Electric Field Strength Measurement Tester

 • 9v Battery Included
 • 6 Months Warranty*

IMPORTANT: This device cannot measure signal strength / radiation level of the cell phone towers.

The FUYI FY876 test electromagnetic radiation (EMF) situation indoor and outdoor, this EMF Meter can test the magnetic field radiation, electric field radiation and the temperature of the testing environment. With a built-in electromagnetic radiation sensor, this tester can display the radiation values on the clear LCD digital display (with backlit) screen after processing by the control micro-chip.

 • Electromagnetic radiation monitoring: Household and apartments, office, outdoor and industrial site;
 • Electromagnetic radiation test: Mobile phone, computer, TV set, refrigerator and high voltage cable radiation test;
 • Radiation protection product test: Test effects of radiation-proof clothes, radiation-proof film and other prevention articles.

KEY BENEFITS:

 • Proper Size: Easy to carry and operate with one hand.
 • LCD Display: Large & clear, easy to read values.
 • Flashlight Function: See the values clearly in the dark.
 • One EMF Meter with Three Measurements: Measurements of the magnetic field radiation, electric field radiation and the temperature.
 • Multiple Units Conversion: mG/µT/(V/M)/℃/℉
 • Data Hold & Max Measurement: One-key locks the data.
 • Sound-light Alarm: When the test result exceeds the safe value, the instrument will alarm automatically.

BRAND: FUYI
MODEL: FY876

Electromagnetic field strength
measurement
Range 0.1-199.9mG
0.01-19.99uT
Resolution 0.1 mG/0.01 uT
Alarm
threshold
> 4.0mG /
> 0.4uT
Electric field strength measurement Range 1-1999V/M
Resolution 1V/M
Alarm
threshold
> 40 V/M
Ambient temperature measurement Range 0 〜50℃
32 〜122°F
Resolution 1℃/3°F
Precision ±1.5℃/3°F
Frequency range 5Hz —3500MHz
Automatic shut-down 10 minutes of inactivity
Low battery icon <6.8V
Operating temperature 0 ~ 40°C/32 ~ 104°F 45%-80%RH
Power source 1*‘‘9V” battery (included)

Package Included:

1 x FUYI FY876 EMF Tester
1 x Carry Pouch
1 x English User Manual

* Warranty: 6 Months, Please click to see conditions.

Product Code:
Brand: FUYI

People who bought this product, also bought