බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.


K-Type Thermocouple Probe Sensor for Thermometers

Product Description
Model
Rs 300.00
Maximum quantity available reached.

These thermocouples are compatible with TM902C, TES1310, TM6801 and other K-type temperature measurement instrument supporting the use of
Measuring gas liquid solid temperature. All with K-type thermocouple temperature controller, temperature Measurement instruments can be used!

TECHNICAL DETAILS:

Thermocouple: K-Type    
Temperature range: -50°C to 400°C    
Probe Type:
Wire: 1 Meter / 1.5 Meter / 2.5 Meter / 5 Meter (Measuring range: -50 ~ 400 C)
Stainless Steel Long Probe: approx.100mm / 300mm (Measuring range: -50°C to 1200°C)

Packing includes:
1 x Thermocouple Probe (Select-able)

Product Code:

People who bought this product, also bought