බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

Products

Sort by:
Filter
Car Digital Thermometer with Clock

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Digital Aquarium/Fridge Thermometer, Waterproof Sensor

Temperature Measurement

Rs 1,690.00
Digital Cooking / Food Processing Thermometer HT-2

Temperature Measurement

Rs 4,490.00
Digital cooking thermometer for Commercial Use

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Elitech Fridge Thermometer ST-1A with External Sensor

Temperature Measurement

From Rs 3,290.00
Elitech RC-4HC Temperature and Humidty Data Logger

Temperature Measurement

Rs 11,990.00
Out of Stock
Elitech RC-5+ (Upgraded) Temperature Data Logger

Temperature Measurement

Rs 9,890.00
Foldable Food Thermometer for Baking Cooking BBQ

Temperature Measurement

Rs 3,290.00
Out of Stock
Food Thermometer with Long Probe for Commercial Use

Temperature Measurement

Rs 1,990.00
Fridge Hanging Thermometer (IPX3 Waterproof)

Temperature Measurement

Rs 2,190.00
Fridge Thermometer S-W10 with External Sensor

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Out of Stock
Grill/Smoker/BBQ Thermometer Gauge 50℃~400℃

Temperature Measurement

Rs 850.00
Indoor & Outdoor Thermometer Hygrometer (Wired)

Temperature Measurement

Rs 3,290.00
Indoor & Outdoor Thermometer with Alarm

Temperature Measurement

Rs 3,690.00
Indoor Analog Thermometer & Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 890.00
Indoor Clocks with Temperature & Humidity Meter

Temperature Measuremen

Rs 1,790.00
Out of Stock
Indoor Digital Thermometer Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 1,750.00
Out of Stock
Indoor Room Digital Temperature & Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 1,100.00
Indoor Thermometer & Hygrometer HTC-1

Temperature Measurement

Rs 2,290.00
Sale
Ingco Digital Humidity & Temperature Meter

Testing & Measuring

Rs 8,950.00 Rs 9,950.00
Out of Stock
K-Type Thermocouple Probe Sensor for Thermometers

Temperature Measurement

From Rs 300.00