බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Digital Cooking / Food Processing Thermometer HT-2

Temperature Measurement

Rs 4,490.00
Digital cooking thermometer for Commercial Use

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Floating Thermometer for Water Tank, Pool & Hot Tub

Temperature Measurement

Rs 2,290.00
Out of Stock
Food Thermometer with Long Probe for Commercial Use

Temperature Measurement

Rs 1,990.00
Out of Stock
Grill/Smoker/BBQ Thermometer Gauge 50℃~400℃

Temperature Measurement

Rs 850.00
Multi-Purpose Digital Food Thermometer Probe TP300

Temperature Measurement

Rs 1,790.00