බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Sale
Cylinder Neodymium Magnets 10x10mm (1Pc)

Magnets

Rs 280.00 Rs 299.00
Out of Stock
Out of Stock
Eye Bolt Neodymium Hook Magnet

Magnets

From Rs 490.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Neodymium Block Magnet 40x20x10mm

Magnets

Rs 2,290.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock