බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Out of Stock
Sale
Alcohol Refractometer ATC 0~80%

Testing & Measuring

Rs 2,990.00 Rs 3,990.00
Angle Finder Magnetic V-Groove with Backlight

Measuring & Analysis Tools

Rs 16,900.00
Out of Stock
Out of Stock
Car Digital Thermometer with Clock

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Digital Aquarium/Fridge Thermometer, Waterproof Sensor

Temperature Measurement

Rs 1,690.00
Digital Cooking / Food Processing Thermometer HT-2

Temperature Measurement

Rs 4,490.00
Digital Inclinometer, Angle Finder with Magnet Base

Measuring & Analysis Tools

Rs 4,990.00
Digital Lux Meter, SMART SENSOR Luxmeter

Testing & Measuring

Rs 7,950.00
Sale
Digital Sound Level Meter INGCO

Testing & Measuring

Rs 7,990.00 Rs 10,990.00
Elitech Fridge Thermometer ST-1A with External Sensor

Temperature Measurement

From Rs 3,290.00
Fridge Hanging Thermometer (IPX3 Waterproof)

Temperature Measurement

Rs 2,290.00
Out of Stock
Fridge Thermometer S-W10 with External Sensor

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Grain Moisture Meter for Fast Measuring

Testing & Measuring

Rs 16,900.00
Out of Stock
Grill/Smoker/BBQ Thermometer Gauge 50℃~400℃

Temperature Measurement

Rs 850.00
Out of Stock
Indoor & Outdoor Thermometer Hygrometer (Wired)

Temperature Measurement

Rs 3,290.00
Indoor & Outdoor Thermometer with Alarm

Temperature Measurement

Rs 3,690.00
Indoor Analog Thermometer & Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 890.00
Out of Stock
Indoor Clocks with Temperature & Humidity Meter

Temperature Measuremen

Rs 1,790.00
Out of Stock
Indoor Digital Thermometer Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 1,750.00
Out of Stock
Indoor Room Digital Temperature & Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 1,100.00
Out of Stock
Indoor Thermometer & Hygrometer HTC-1

Temperature Measurement

Rs 2,490.00