බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
2Pcs Set Digital PH TDS EC Temperature Meter

Testing & Measuring

Rs 9,900.00
Out of Stock
4 in 1 pH TDS EC TEMP Meter pH-686

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
Out of Stock
Digital PH Meter Tester with The Case

Testing & Measuring

Rs 2,990.00
Ketone Strips, Ketosis Urine PH Test Paper/Dipstick

Measuring & Analysis Tools

Rs 1,190.00
Out of Stock
KKmoon Pen-Type pH Meter with ATC Function

Testing & Measuring

Rs 4,990.00
Litmus Testing Kit 1-14pH Paper 80 Strips

Testing & Measuring

Rs 450.00
Litmus Testing Kit 5.5-9.0 pH Paper 80 Strips

Testing & Measuring

Rs 550.00
PH Chlorine Water Quality Test Kit

Testing & Measuring

Rs 4,290.00
Out of Stock
PH Meter with ATC with 0.00-14.00ph

Testing & Measuring

Rs 4,250.00
PH Test Strips 0.5-5.0pH Litmus 80 Papers

Testing & Measuring

Rs 550.00
PH/CL2 Chlorine Tester for Swimming Pool & Spa

Testing & Measuring

Rs 5,950.00
Out of Stock
Portable 4 in 1 Water Tester TDS PH EC TEMP Meter

Testing & Measuring

Rs 13,900.00
Out of Stock
Premium pH Test Strips, 1-14.0 pH Vial of 150Pcs

Testing & Measuring

From Rs 1,400.00
Water pH & Chlorine Testing Liquid Kit

Testing & Measuring

From Rs 990.00