බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Elitech RC-4HC Temperature and Humidty Data Logger

Temperature Measurement

Rs 11,990.00
Out of Stock
Indoor & Outdoor Thermometer Hygrometer (Wired)

Temperature Measurement

Rs 3,290.00
Indoor & Outdoor Thermometer with Alarm

Temperature Measurement

Rs 3,690.00
Out of Stock
Indoor Clocks with Temperature & Humidity Meter

Temperature Measuremen

Rs 1,790.00
Out of Stock
Indoor Digital Thermometer Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 1,750.00
Out of Stock
Indoor Room Digital Temperature & Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 1,100.00
Out of Stock
Indoor Thermometer & Hygrometer HTC-1

Temperature Measurement

Rs 2,490.00
Out of Stock
Ingco Digital Humidity & Temperature Meter

Testing & Measuring

Rs 11,990.00
Out of Stock
Mini Digital Temperature & Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 950.00
Out of Stock
Mini Thermometer & Hygrometer Meter

Temperature Measurement

Rs 1,090.00
Out of Stock
Mini Thermometer & RH Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 790.00
Out of Stock
SMART SENSOR Digital Temperature & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 6,750.00
Out of Stock
SMART SENSOR ST9617 Temperature & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 9,290.00
Out of Stock
Temperature & Humidity Controller XK-W1099

Temperature Measurement

Rs 3,950.00
Out of Stock
UNI-T UT333S Thermometer & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
Out of Stock
XIAOMI Mijia Temperature & Humidity Sensor

Temperature Measurement

Rs 2,490.00