බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

Products

Sort by:
Filter
Out of Stock
Delay Off Timer Relay for Staircase Lights

Timer Switches

Rs 1,650.00
Out of Stock
Out of Stock
Night Time Auto ON & OFF LED Sensor Bulb 10/15W

Sensors & Motion Detectors

Rs 1,200.00
Out of Stock
Remote Control 1-4 Button Transmitter 433MHz

RF Remote Control

From Rs 850.00
Out of Stock
SONOFF SV DC 5V-24V WIFI Wireless Switch Module

Smart Home Devices

Rs 1,650.00
Out of Stock
Sonoff Wireless RF Remote Controller 433MHz

RF Remote Control

Rs 1,100.00