බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Car Digital Thermometer with Clock

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Digital Aquarium/Fridge Thermometer, Waterproof Sensor

Temperature Measurement

Rs 1,690.00
Elitech Fridge Thermometer ST-1A with External Sensor

Temperature Measurement

From Rs 3,290.00
Out of Stock
Fridge Thermometer S-W10 with External Sensor

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Out of Stock
Indoor Room Digital Temperature & Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 1,100.00
K Type Thermocouple 0-400C Sensor Probe

Temperature Measurement

From Rs 690.00
Out of Stock
Out of Stock
PID Digital Temperature Controller REX-C100 SSR/Relay Out

Temperature Measurement

Rs 2,950.00
Out of Stock
Thermocouple 6mm Hole Washer Sensor K Type 0-400C

Temperature Measurement

Rs 390.00