බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Out of Stock
Handheld UVC Germicidal Lamp

Ultraviolet Light

Rs 4,890.00
Out of Stock
Mini UV Light 395nm Ultraviolet for Curing

Ultraviolet Light

From Rs 555.00
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
Out of Stock
UV LED Ultraviolet 395-400nm Spotlight

Ultraviolet Light

Rs 1,390.00
Out of Stock
Out of Stock
UVC Germicidal 8W Tube Lamp to Kill Germs

Ultraviolet Light

Rs 3,200.00