බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Activated Carbon for Aquarium & Water Purification

Aquarium Supplies

From Rs 590.00
Out of Stock
Digital PH Meter Tester with The Case

Testing & Measuring

Rs 2,990.00
Out of Stock
Granular Activated Carbon 500g

Aquarium Supplies

Rs 620.00
Out of Stock
KKmoon Pen-Type pH Meter with ATC Function

Testing & Measuring

Rs 4,990.00
Out of Stock
Mini Submersible Motor Water Pump DC12V 3M

Water Pumps

From Rs 2,450.00
Out of Stock
Mixed Colore Quartz Crystal Stone Pebbles

Aquarium Supplies

From Rs 100.00
Out of Stock
PH Meter with ATC with 0.00-14.00ph

Testing & Measuring

Rs 4,250.00
PH/CL2 Chlorine Tester for Swimming Pool & Spa

Testing & Measuring

Rs 5,950.00
Out of Stock
TDS (Total Dissolved Solid) Water Quality Meter

Testing & Measuring

Rs 2,390.00
TDS Meter for Water Testing

Testing & Measuring

Rs 2,890.00
Sale
Water Quality Testing Electrolyser

Testing & Measuring

Rs 2,950.00 Rs 3,490.00
Out of Stock
Wireless Water Leak Detector 433MHz

Alarm Systems

Rs 2,250.00