බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Digital Thermometers, Non Contact Forehead Thermometers, Thermocouples, Probes & Hygrometers.

Techshop provide accurate, high-quality temperature sensors, digital & analog cooking, body, IR thermometers, thermocouples and probes for wide range of industries in Sri Lanka.

Food, Oven, Fridge, Handheld Probes, Industrial, Wall Mount, Thermometer with Humidity (RH), Temperature Data Loggers, Infrared, Pocket digital, K-Type/J-Type Thermocouple, temperature probes ..etc.

TEMPERATURE & HUMIDITY MEASUREMENT

Sort by:
Filter
UNI-T UT333S Thermometer & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
Out of Stock
XIAOMI Mijia Temperature & Humidity Sensor

Temperature Measurement

Rs 2,490.00
Out of Stock
Indoor Room Digital Temperature & Humidity Meter

Temperature Measurement

Rs 1,100.00
Out of Stock
SMART SENSOR Digital Temperature & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 6,750.00
Out of Stock
Indoor Digital Thermometer Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 1,750.00
Temperature Control Switch Thermostat (NC)

Temperature Measurement

Rs 200.00
Out of Stock
Fridge Thermometer S-W10 with External Sensor

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Elitech Fridge Thermometer ST-1A with External Sensor

Temperature Measurement

From Rs 3,290.00
Digital cooking thermometer for Commercial Use

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
Out of Stock
SMART SENSOR ST9617 Temperature & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 9,290.00
Fridge Hanging Thermometer (IPX3 Waterproof)

Temperature Measurement

Rs 2,290.00
Out of Stock
Temperature & Humidity Controller XK-W1099

Temperature Measurement

Rs 3,950.00
Out of Stock
Thermocouple 6mm Hole Washer Sensor K Type 0-400C

Temperature Measurement

Rs 390.00
Floating Thermometer for Water Tank, Pool & Hot Tub

Temperature Measurement

Rs 2,290.00
Indoor & Outdoor Thermometer with Alarm

Temperature Measurement

Rs 3,690.00
Indoor Analog Thermometer & Hygrometer

Temperature Measurement

Rs 890.00
UNI-T UT320D K/J Dual Input Thermometer

Temperature Measurement

Rs 10,900.00
Car Digital Thermometer with Clock

Temperature Measurement

Rs 3,490.00
UNI-T UT306A Non Contact IR Infrared Thermometer

Infrared Thermometer

Rs 10,900.00