බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Testing & Measuring

Sort by:
Filter
Grain Moisture Meter for Fast Measuring

Testing & Measuring

Rs 16,900.00
Out of Stock
Smart Sensor Salinity Meter / Salinometer AR8012

Testing & Measuring

Rs 9,950.00
UNI-T UT12D-EU Non-Contact AC Voltage Tester

Testing & Measuring

Rs 2,990.00
Out of Stock
Premium pH Test Strips, 1-14.0 pH Vial of 150Pcs

Testing & Measuring

From Rs 1,400.00
Out of Stock
Sale
Water Quality Testing Electrolyser

Testing & Measuring

Rs 2,950.00 Rs 3,490.00
Out of Stock
MESTEK RCD AC ST02E Socket Tester with Voltage Test

Testing & Measuring

Rs 2,250.00
Out of Stock
PH Meter with ATC with 0.00-14.00ph

Testing & Measuring

Rs 4,250.00
Out of Stock
SMART SENSOR Digital Temperature & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 6,750.00
Out of Stock
Voltage Test Pen AC/DC 6v to 380V

Testing & Measuring

Rs 995.00
Electronic 5kg (1g Min) Digital Kitchen Scale

Testing & Measuring

Rs 1,390.00
UNI-T UT333S Thermometer & Humidity Meter

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
Timber, Paper & Wall Moisture Meter

Testing & Measuring

Rs 7,690.00
Out of Stock
Timber/Wood Moisture Meter Smart Sensor AS971

Testing & Measuring

Rs 8,950.00
Sale
Digital Sound Level Meter INGCO

Testing & Measuring

Rs 7,990.00 Rs 10,990.00
Out of Stock
Ingco Digital Humidity & Temperature Meter

Testing & Measuring

Rs 11,990.00
Out of Stock
INGCO Digital Anemometer, Wind Speed Meter

Testing & Measuring

Rs 8,900.00
Out of Stock
Ingco Digital Light Meter 0~200000 Lux

Testing & Measuring

Rs 8,800.00
Digital Lux Meter, SMART SENSOR Luxmeter

Testing & Measuring

Rs 7,950.00