බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන අතර, ඇණවුම පසුදින ලබා ගත හැක. කිසිදු හේතුවක් මත එදිනම ඇණවුම් නිකුත් නොකෙරේ.

Products

Sort by:
Filter
Alkaline Battery 27A 12V GP

Battery

Rs 250.00
DURACELL AAAA Alkaline Battery

Batteries & Chargers

Rs 1,090.00
Energizer AAAA Alkaline Battery

Batteries & Chargers

From Rs 1,290.00
Out of Stock
GP Super Alkaline AAAA Battery 2Pcs

Batteries & Chargers

Rs 1,890.00
Out of Stock
Panasonic CR1616 3V Coin Cell Button Battery

Batteries & Chargers

Rs 190.00
Out of Stock
Out of Stock
Panasonic CR2016 3V Coin Cell Button Battery

Batteries & Chargers

Rs 120.00