බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

Products

Sort by:
Filter
Out of Stock
CACAZI DC Battery Operated Wireless Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 3,990.00
Out of Stock
CACAZI 1 Push Buttons & 2 Receiver Wireless Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 4,300.00
Out of Stock
CACAZI A10 Wireless Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 4,450.00
Out of Stock
CACAZI A80 2 Push Buttons & 1 Receiver Wireless Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 4,950.00
Out of Stock
CACAZI A80 Cordless Doorbell Plug-in Remote Bell

Doorbells & Access Controls

Rs 3,100.00
Out of Stock
CACAZI Battery Operated Remote Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 3,450.00
Out of Stock
Self-Powered Wireless / Cordless Doorbell

Doorbells & Access Controls

Rs 3,950.00
Out of Stock
Wireless PIR Motion Sensor Doorbell Alert

Security Systems

Rs 3,995.00