බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, පෙර Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Tapes, Adhesives & Sealants

Sort by:
Filter
Hot Melt Glue Gun for Art Craft (Small / Large)

Tapes, Adhesives & Sealants

From Rs 490.00
Leather Vinyl Repair/Restore Tool Kit

Tapes, Adhesives & Sealants

Rs 2,190.00
Out of Stock
E6000 Liquid Adhesive / Glue with Applicator Nozzle

Tapes, Adhesives & Sealants

Rs 400.00
Out of Stock
B-7000 Multi-Function Adhesive Suitable for Touch Screen

Tapes, Adhesives & Sealants

Rs 850.00
Out of Stock
E8000 Multi-purpose Adhesive Glue 25ml

Tapes, Adhesives & Sealants

Rs 599.00
Out of Stock
Thread-locking Adhesives 2 Mini Bottles

Tapes, Adhesives & Sealants

Rs 300.00
Ceramic, Porcelain & Tile Repair Paste

Tapes, Adhesives & Sealants

Rs 1,490.00
Jaysuing Invisible Waterproof Agent

Tapes, Adhesives & Sealants

Rs 490.00