බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, ලැබීමට දවස් 3-4 ගතවේ. COD සේවාව නවතා ඇත. හදිසි ඇණවුම් බාර නොගැනේ.
හිතවත් පාරිබෝගික, අප ආයතනය Online ව්‍යාපාරයක් බැවින්, පැමිණ භාණ්ඩ ලබාගැනීමේදී, පෙර Online ඇණවුම් සදහා පමණක් භාණ්ඩ නිකුත් කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

TOOLS & HARDWARE

Sort by:
Filter
Stainless Steel Cable Ties (10Pcs)

Tools & Hardware

Rs 990.00
Mini HSS Circular Saw Blade 7Pcs Set

Tools & Hardware

Rs 1,490.00
6PCS Carbon Steel Hole Saw Set

Tools & Hardware

Rs 1,090.00
Sharpening Stone Power Drill Attachment

Tools & Hardware

Rs 1,190.00
Platinum Edge Razor Blades Pack of 10

Tools & Hardware

Rs 195.00
PU Expanding Foam Spray 750ml

Tools & Hardware

Rs 2,890.00
INGCO Heavyduty 125mm Iron G Clamp

Tools & Hardware

Rs 3,490.00
General Tools