බැංකු තැන්පතු කිරීමෙන් පසු බෙදා හැරීම සිදුකෙරේ, දවස් 3-4 දක්වා ප්‍රමාද විය හැක. COD සේවාව නවතා ඇත.

Uni-T

Sort by:
Filter
Out of Stock
UNI-T Non-contact Laser Tachometer (RPM Meter)

Testing & Measuring

Rs 11,900.00
Out of Stock
UNI-T UT12D-EU Non-Contact AC Voltage Tester

Testing & Measuring

Rs 2,990.00
UNI-T UT306A Non Contact IR Infrared Thermometer

Infrared Thermometer

Rs 9,900.00
UNI-T UT320D K/J Dual Input Thermometer

Temperature Measurement

Rs 10,900.00
UNI-T UT353 Digital Sound Level Meter

Testing & Measuring

Rs 7,950.00
Out of Stock
UNI-T UT363 CFM Air Wind Speed Meter / Anemometer

Testing & Measuring

From Rs 9,900.00
Out of Stock
Uni-T UT383 Digital Light Meter, Photometer

Testing & Measuring

Rs 8,450.00